Videre til indhold

Statsgaranti for finansiering af medicinudgifter blev diskuteret på topmøde

Hvordan regionerne skal håndtere de stigende udgifter til medicin var et centralt tema på Danske Regioners topmøde torsdag, hvor det blev vedtaget at arbejde for en genindførsel af en statslig garantiordning til finansiering af medicintilskud. Et forslag som Lif har arbejdet for og bakker op. 

”Vi hører, at der blandt regionspolitikerne er en meget konstruktiv tilgang til anvendelse af effektive lægemidler, der kan hjælpe en masse patienter, og møder alle steder også en meget nøgtern vurdering af, at uforudsete udgifter til medicintilskud i enkelte år bør finansieres af staten, da det ellers udfordrer regionernes muligheder for at arbejde med andre initiativer i sundhedsvæsenet,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif. 

Udmeldingen kommer efter torsdagens topmøde i Danske Regioner, hvor netop håndtering af uforudsete medicinudgifter var et tema, der var oppe at vende flere gange. Blandt andet kaldte formanden for Danske Regioner, Anders Kühnau, stigningen i udgifterne til tilskudsmedicin for en himmelflugt. 

“Det er udgifter, som regionerne skal afholde inden for deres økonomiske ramme – og det fjerner det løft af sundhedsvæsenet, som regeringen ellers havde sat penge af til. Det kan hverken vi eller regeringen være tilfredse med. Det betyder besparelser på hospitalerne – og det kan ikke undgå at få betydning for, hvor hurtigt vi får nedbragt ventetiderne.” 

Og derfor efterlyste han modeller til at styre og finansiere udgifterne til tilskudsmedicin. 

“Det skal ikke gå ud over patienterne, når Excel-arket ikke stemmer overens med virkeligheden. Derfor skal flere styringsredskaber også kombineres med en medicingaranti, så staten og regionerne tager et fælles ansvar for risikoen, hvis det økonomiske skøn ikke holder stik,” fortsatte Anders Kühnau. 

Det forholdt statsminister Mette Frederiksen (S) sig kort til i sin tale, da hun henvendt til Anders Kühnau og landets øvrige regionspolitikere sagde: 

”I skal i mål med jeres del af akutplanen, det har vi selvfølgelig en forventning om. Omvendt er det helt rimeligt, at I har en forventning om, at vi ved, at det er medicinudgifterne, der presser økonomien.” 

Enhedslistens regionsrådsmedlemmer benyttede topmødet til at stille forslag om, at medicinudgifterne ikke skal være en del af økonomiaftalen, og det endte med at et ændringsforslag fra Danske Regioners bestyrelse blev vedtaget. Af det fremgår det, at Danske Regioner vil arbejde for, at regionerne får bedre redskaber til styring af tilskudsmedicinområdet og vil arbejde for, at staten tager medansvar for og medfinansierer den økonomiske risiko ved uforudsete udgiftsstigninger via en medicingaranti. 

Siden 2022 har de faktiske udgifter til medicintilskud ligget langt over prognoserne for medicintilskud, som danner grundlaget for Økonomiforhandlingerne mellem regeringen og regionerne. Alene i 2023 har regionerne haft en ufinansieret merudgift på 1,4 mia. kr. Og det mener Ida Sofie Jensen er baggrunden for en anden politisk italesættelse af medicinudgifter, end vi har hørt tidligere. 

Og løsningen, som blev præsenteret fra regionerne, er den rigtige vej at gå, lyder det fra koncernchefen.  

“Der bør arbejdes med mere robuste prognoser for udviklingen i udgifterne til medicintilskud,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lif.  

”Vi støtter derfor forslaget fra regionerne om, at medicingarantien genindføres for medicintilskud. Udsving i enkelte år som følge af ibrugtagen af ny medicin er vanskelige at håndtere indenfor budgetterne og tvinger derfor regionerne ud i uhensigtsmæssige kortsigtede besparelser, eksempelvis på personale.,” siger hun og tilføjer: 

“Garantiordningen for tilskudsmedicin bør gælde allerede fra i år og midtvejsreguleres ved de kommende økonomiforhandlinger og fremadrettet for at sikre, at regionerne kan drive et effektivt og robust sundhedsvæsen i verdensklasse,” siger hun. 

Foto: Danske Regioner