Videre til indhold

Persondata- og cookiepolitik

I denne persondata- og cookiepolitik beskriver vi forhold om indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger i Lif; herunder ift. kommunikation fra Lif, tilmelding til arrangementer samt servicering af Lif-medlemmer og eksterne kontakter mv. Du bedes læse teksten grundigt igennem.

Vi bruger ikke cookies på lif.dk

Hvis du undrer dig over, at du ikke bliver mødt at det klassiske “cookie-banner”, som plejer at poppe op på alle sider, så er det fordi vi ikke sætter nogen cookies på din PC/Mac/tablet/smartphone – det har vi fravalgt.

Derfor er der heller ikke noget, du skal give samtykke til. Det, synes vi, giver dig den bedste oplevelse, når du besøger lif.dk.

Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke behandler dine personoplysninger, når du besøger hjemmesiden. I øjeblikket behandler vi dine personoplysninger til følgende formål:

Afspilning af video – Vimeo
På lif.dk benytter vi Vimeo som video-streaming-tjenester til visning af videoer på siden.
Vi kører Vimeo i en “cookie less” udgave, så der ikke sættes cookies, men der indsamles pseudonymiseret statistik om interaktioner med videoen, når en bruger eks. afspiller videoen.
Streaming tjenesten leveres af Vimeo (https://vimeo.com), der alene behandler data som vores databehandler.

Indsamling af statistik – Matomo
På lif.dk benytter vi Matomo til indsamling af statistik. Det gør vi med det formål at optimere brugen af vores hjemmeside.

Vi kører Matomo i en “cookie less” udgave, så der ikke sættes cookies.

Vi fjerner en del af din IP-adresse og indsamler i øvrigt ikke andre oplysninger med henblik på at kunne identificere dig, hvorfor vores gemte data er anonyme.

Vi drifter selv vores Matomo-løsning, hvorfor data ikke videregives uden for Lif koncernen.

 

Sådan behandler vi dine persondata

Du eller den virksomhed, du er ansat i eller på anden vis tilknyttet, er aktuel eller potentiel
 
Kontaktpersoner i Lif-medlemsvirksomheder
Eksterne kontaktpersoner og interessenter; herunder deltagere ved Lif-arrangementer og modtagere af nyhedsmateriale 
 
Lif er dataansvarlig for personoplysninger om dig som beskrevet her. Personoplysninger kan også være omfattet af en anden privatlivspolitik i Lif-koncernen. Sådanne personoplysninger er ikke dækket af denne privatlivspolitik.
 
Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig afhængig af kategori. Derudover er der nogle formål, der er fælles for alle kategorierne. De er oplistet i tabellen længst nedenfor.
 
Vi behandler også historiske oplysninger om nedenstående, indtil de bliver slettet. Du kan godt være i flere kategorier på samme tid.
 
Når du bruger vores hjemmeside, placerer vi ikke cookies.

 

1. Kontaktpersoner i Lifs medlemsvirksomheder

PersonoplysningerFormål
Navn og kontaktoplysninger

Virksomhed og stilling/titel

Fødselsdato 

Evt. CV og foto 

Lif-medlemskab samt medlemskab af Lif-bestyrelser, -udvalg, -netværk mv. 

Hvis kontaktperson for fakturering af kontingent for Lif-medlemskab: Faktureringsoplysninger

Tilmelding til arrangementer

Oplysninger knyttet til brug af Lifs medlemssite mv.
Kommunikation og servicering af Lifs medlemmer i forbindelse med medlemskab jf. medlemsvægter for Lif; herunder afholdelse af møder, arrangementer mv. samt administration af medlemskab af diverse udvalg, netværk, bestyrelser eller lign.

Tilmelding til diverse Lif-arrangementer, udformning af deltagerlister til deltagende parter samt evt. orientering af Christiansborg Besøgstjeneste til brug for adgangskontrol om deltagere ved arrangementer hvor arrangementer afholdes på Christiansborg 

Administration af Lif-medlemskab for kontaktpersonens virksomhed herunder korrekt fakturering af medlemskontingent

Udsendelse af CEO-letter og anden relevant kommunikation med CEO’s. 

Drift og vedligehold af Lif’s medlemssite 
2. Eksterne kontaktpersoner og interessenter, herunder deltagere ved Lif-arrangementer og modtagere af nyhedsmateriale

PersonoplysningerFormål
Navn og kontaktoplysninger

Stilling/titel og virksomhed/organisation

Tilmelding til arrangementer

I det omfang det fremgår af offentligt tilgængelig hjemmeside og den registreredes erhverv samt er relevant ift. behandlingen: Politisk tilhør
Kommunikation og servicering i forbindelse med den registreredes relation til Lif.

Udsendelse af invitationer til relevante Lif-arrangementer og –konferencer samt nyheder og materiale fra Lif.

Administration af frivillig tilmelding til diverse Lif-arrangementer, -møder og – konferencer; herunder udformning af deltagerlister samt evt. orientering af Christiansborg Besøgstjeneste til brug for adgangskontrol om deltagere ved arrangementer hvor arrangementer afholdes på Christiansborg mv.

Varetagelse af Lifs opgave som interesseorganisation for Lægemiddelindustrien; herunder at være orienteret om og kommunikere med relevante politiske interessenter mv.

Fælles formål for alle typer registrerede

 • Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s databeskyttelsesforordning) og andre legitime formål, f.eks. 
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Drift, sikkerhed, levering af service samt statistik i forhold til brug af it-systemer og websites
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, herunder bekræftelse af identitet
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
 • Statistiske undersøgelser
 • Tilfredshedsundersøgelser
 
Profilering
Personoplysninger behandles ikke til profileringsformål i relation til ovenstående formål.
 
 
Kilder
Personoplysninger indsamles hos dig (telefonisk, mundtligt, skriftligt eller via diverse blanketter), din arbejdsgiver eller en anden virksomhed, du er tilknyttet, hjemmesider, apps, IT-systemer og andre sociale medier, samarbejdspartnere, mv. Oplysningerne kan være suppleret med offentligt tilgængelige oplysninger fra hjemmesider.
 
Det juridiske grundlag for indsamling, behandling og videregivelse af personoplysningerne
 
Det juridiske grundlag for vores indsamling, behandling og videregivelse af personoplysningerne er følgende:
EmnePersonoplysningerJuridisk grundlag
KontraktpartHvis du personligt er part i en kontrakt med Lif, er behandling af en række oplysninger nødvendig af hensyn til opfyldelse af den kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af kontrakten.Art. 6, stk. 1, litra b i GDPR*
 
Bogføringsloven
Elektronisk, direkte markedsføringSamtykke til elektronisk, direkte markedsføring.
Vi indhenter samtykke til modtagelse af markedsføringsmateriale, jf. reglerne i markedsføringsloven.
Hjemmel til behandling af personoplysninger er interesseafvejningen (se detaljer under “Andre personoplysninger” nedenfor).
Art. 6, stk. 1, litra f i GDPR*
Markedsføringslovens § 10
Særlige forholdI det omfang det fremgår af offentligt tilgængelig hjemmeside og den registreredes erhverv samt er relevant ift. behandlingen kan der ske behandling af oplysninger om politisk tilhørsforhold.Art. 9, stk. 2, litra e
Andre personoplys-ningerBehandling og videregivelse af dine øvrige personoplysninger er nødvendig for, at Lif kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor. Vi har ved interesseafvejningen lagt til grund, at Lifs legitime interesser er, at
der er tale om en forretningsmæssig relation med dig eller din arbejdsgiver eller den virksomhed, du er tilknyttet.

– oplysningerne ikke relaterer til din privatsfære.
– Lif kun udsender invitationer o.lign. til en nøje udvalgt og relevant målgruppe.
– der er tale om en relation, som du frivilligt deltager i, f.eks. som Lif-medlem eller ekstern kontakt, og som du selv har et udbytte af.
– At Lif har en interesse i at leve op til forpligtelserne i medlemsvedtægter; herunder at varetage informationsvirksomhed over for medlemmerne.
– Lif har en interesse i både at beskytte og videreudvikle anvendte it-systemer.
Art. 6, stk. 1, litra f i GDPR*, for medlemmer jf. bl.a. Lif’s medlemsvedtægter, herunder særligt §2

*GDPR er EU’s databeskyttelsesforordning, der træder i kraft 25. maj 2018

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt eller for at kunne indgå en kontrakt med os. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os.
 
Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder
 
 • At vi ikke kan have kontakt med eller servicere dig eller den virksomhed, du er ansat i eller på anden vis tilknyttet: herunder kontaktpersoner for virksomhed med Lif-medlemskab, eksternt kontaktperson el. lign.  
 • At vi ikke kan give dig brugeradgang til vores medlemssite
 • At vi ikke kan tilsende dig nyheder og/eller invitationer til relevante Lif-arrangementer o.l.
Samtykke
Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket, dog påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.
 
Databehandlere
 • P.t. er vores databehandlere følgende:
 • Vi anvender koncerninterne databehandlere og deres underleverandører; bl.a. DLI, der håndterer vores IT.
 • Udbydere af it-systemer og websites og deres underleverandører, som er hosting-udbydere og supportfunktioner
 • Udbyder af konferencehåndteringssystem og deres underleverandører
 • Udbyder af system til udsendelse af nyhedsbreve.
 • Lif er databehandler ift. ovenstående behandling for andre bestyrelser i Lif-koncernen
 • Derudover kan der være konsulenter eller it-konsulenter, som får adgang til oplysningerne som databehandlere.
 
Overførsler til tredjelande
Vores databehandler som udbyder system til udsendelse af nyhedsbreve overfører oplysninger til lande uden for EU/EØS til hosting-formål. Det juridiske grundlag for at overføre personoplysningerne omfattet af denne privatlivspolitik er, at vores leverandør og deres underleverandører har selv-certificeret deres persondatabehandling under EU-US Privacy Shield ordningen. Se mere her: https://www.privacyshield.gov/welcome. Hvis du ønsker information om, hvem vi overfører oplysninger til, er du velkommen til at kontakte os.
 
Opbevaringsperioder
Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for
 
 • at varetage de angivne formål, og
 • at dokumentere
 • vores ret til behandling af personoplysningerne
 • vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning, f.eks. bogføringsloven
 • begge ift. forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi oplysningerne forinden.
 
Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning. Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
 
Kontakt
Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Lif.
 
Lægemiddelindustriforeningen
Lersø Parkallé 101
DK-2100 København Ø
Danmark
komm@lif.dk
 
Separat indsigelsestekst vedr. interesseafvejning
Version: 1, dato: februar
 
Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Den dataansvarlige må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre den dataansvarlige påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
Separat indsigelsestekst vedr. direkte markedsføring
 
 
Separat indsigelsestekst vedr. direkte markedsføring
Version: 1, dato: februar
 
Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.