Videre til indhold

Nye anbefalinger kan styrke klinisk forskning

Nye anbefalinger kan bringe den kliniske forskning i Danmark tilbage på sporet, lyder det fra Jakob Bjerg Larsen, politisk chef for kliniske forsøg og lægemiddelproduktion hos Lif, der opfordrer til aktiv handling for at fastholde Danmarks internationale position inden for klinisk forskning.

Nye anbefalinger, der skal styrke den kliniske forskning i Danmark, vil bringe Danmark tilbage på rette spor. Anbefalingerne, der er lavet af en bredt sammensat gruppe af både offentlige og private aktører, peger på, at det kræver fortsatte aktive tiltag at fastholde den stærke position for klinisk forskning i Danmark. Det anbefales at styrke forskningskulturen og forskningskapacitet, at skabe en mere effektiv opstart af nye forsøg og at understøtte udviklingen af fremtidens moderne kliniske forskning. Næste skridt bliver at få omsat anbefalingerne til praksis.  

I Lif hilser politisk chef for kliniske forsøg og lægemiddelproduktion, Jakob Bjerg Larsen, de nye anbefalinger velkommen:

Det er tydeligt og glædeligt, at anbefalingerne er lavet med et klart ønske om at styrke alle dele af den kliniske forskning – både den offentlige og den private. Hvis Danmark skal fortsætte med at være et kraftcenter for klinisk forskning, er det vigtigt, at hele økosystemet og alle aktører involveret i den kliniske forskning, får rammer, ressourcer og incitamenter til at udvikle området. Anbefalingerne kommer med gode pejlemærker for, hvordan de enkelte dele af forskningen og de enkelte aktører involveret i forskning kan styrkes.”

Fokus på tre indsatsområder

Gruppen bag anbefalingerne er en arbejdsgruppe på tværs af myndigheder, sundhedsvæsenet, universiteter, patientforeninger, life science virksomheder og interesseorganisationer, som er nedsat i forbindelse med Life Science-strategien fra 2021. Gruppen har til formål at afdække barriererne for klinisk forskning i Danmark og komme med anbefalinger til, hvordan rammerne for klinisk forskning kan styrkes. Lif har taget aktiv del i arbejdsgruppens arbejde, og anbefalingerne ligger nu klar.

Anbefalingerne ligger indenfor tre indsatsområder:

1) Fremme af en stærkere forskningskultur – og øget kapacitet.

2) En smidigere og mere effektiv proces for igangsættelse af forskning.

3) Morgendagens kliniske forskning.

Det er vigtige anbefalinger inden for alle tre indsatsområder, understreger Jakob Bjerg Larsen: ”Det er afgørende, at der kigges på, hvordan der kan skabes mere kapacitet og flere incitamenter i sundhedsvæsenet til at prioritere arbejdet med den kliniske forskning – både egen og i samarbejde med virksomheder. Dagligdagen ude på hospitalerne er presset, så der er et akut behov for at tænke nyt. Her stiller anbefalingerne skarpt på de helt rigtige udfordringer.”

Jakob Bjerg Larsen fremhæver også, at det er glædeligt, at der er et stort fokus på, hvordan man kan styrke opstarten af nye forsøg: ”Der er brug for at optimere de administrative processer på hospitalerne omkring kontrakter og budgetter, når virksomhederne gerne vil samarbejde om kliniske forsøg, og ligeledes er det vigtigt, at myndighederne – Lægemiddelstyrelsen og de Videnskabsetiske Medicinske Komitéer – har de nødvendige rammer og ressourcer til at løse deres opgaver effektiv. Det gælder ikke mindst i forhold til implementering af ny lovgivning på området. Anbefalingen om en ekstra (fjerde) Videnskabsetiske Medicinske Komité er helt rigtig, hvis Danmark skal gøre sig mere attraktiv i forhold til at tiltrække især fase I forsøg” forklarer Jakob Bjerg Larsen.

Fastholdelse af international topposition

Endelig bemærkes det, at fokus på udvikling af gode rammer til at gennemføre morgendagens kliniske forsøg i Danmark, er helt essentiel for at Danmark kan fastholde sin internationale topposition.

Anbefalingerne der skal understøtte udvikling og udbredelse af decentrale kliniske forsøg, platformsforsøg og forsøg med kombinationsprodukter vil blive meget vigtige i fremtiden – ligesom fokus på styrkelse af myndighedernes internationale arbejde vil være med til at positionere Danmark internationalt,” fortæller Jakob Bjerg Larsen.    

For at de flotte anbefalinger får en praktisk effekt, er det helt essentielt, at de bringes aktivt i spil – og ikke bare sætte i reolen.

”Selvom det går overordnet set godt for den kliniske forskning i Danmark, så viser nye tal fra Lif og Dansk Biotek, at antallet af igangværende fase I og fase II forsøg er faldet i 2022, ligesom antallet af nye forsøg, som er startet op i 2022, også er faldet. Det viser med al tydelighed, at det er nødvendigt hele tiden at optimere og styrke rammerne for den kliniske forskning. Vi kan meget hurtigt tabe terræn. Derfor er det også vores klare opfordring til politikerne, at den praktiske udvikling og implementering af anbefalingerne skrives ind i en ny kommende life science strategi. Der skal tages action på anbefalingerne – det er vigtigt for patienterne, sundhedsvæsenet og virksomhederne,” slutter Jakob Bjerg Larsen.

Du kan læse alle anbefalingerne her.