Videre til indhold

Lif: Tre prioriteter, der kan styrke strategien for life science

I forrige uge præsenterede et hold af ministre, anført af erhvervsminister Simon Kollerup, regeringens bud på en life science-strategi 2.0.

De indledende forhandlinger med forligskredsen om udmøntningen af strategien er netop begyndt, og Lif har spillet ind med tre konkrete prioriteter, som vil styrke regeringens strategi for life science yderligere og kickstarte Danmarks rolle som en stærk, global life science-spiller.

1. Revider Medicintilskudsnævnet og målret introduktion af fleksible indkøbsaftaler

Hvis Danmark skal realisere ambitionerne om det danske sundhedsvæsen som globalt udstillingsvindue for erobring af nye eksportmarkeder og tiltrækning af investeringer, så kræver det, at vi går målrettet efter at introducere nye, fleksible aftaler om indkøb og efterfølgende implementering.

Initiativer

Revidering af grundlaget for at styrke den kliniske faglighed i Lægemiddelstyrelsens medicintilskudsafgørelser via en indledende forsøgsordning med fagudvalg, som nedsættes i forbindelse med medicintilskudsafgørelser og revurderinger af lægemidlers tilskudsstatus.

Konkrete mål for introduktion af nye modeller for indkøb og implementering af nye, innovative behandlinger og sundhedsløsninger både på lægemiddel og medikoområdet.

Ultimo 2021 igangsættes konkrete initiativer, som implementerer en mere målrettet og systematisk brug af indkøb ved fx risikodelingsaftaler eller effektbaserede aftaler mellem life science-virksomheder og sundhedsvæsenet – både i primær- og sygehussektoren. Det bør ske ved udvidet brug af pilotprojekter i begge sektorer. Der skal ske løbende opfølgning og evaluering.

Sundhedsdatastyrelsen udarbejder en plan, som sikrer, at sundhedsdata fra de nationale sundhedsregistre understøtter fleksible indkøbs- og effektbaserede aftalemodeller.

2. Life science-forskning skal prioriteres

Prioritering af grundforskningen indenfor life science er forudsætningen for at videreudvikle både branchen og fremtidens sundhedsløsninger. Derfor er konkurrencedygtige vilkår for forskning og udvikling en afgørende faktor, når life science-virksomheder placerer private investeringer i forskning og udvikling.

Initiativer

Life science-strategien skal indeholde en ambition om, at midlerne til den målrettede forskning inden for life science øges. Der skal sættes mål for en styrket prioritering af offentlig life science-forskning – den grundlagsskabende, den translationelle og den strategiske. Det nye Life Science Råd fremlægger én gang årligt anbefalinger til Folketingets partier om de fremadrettede prioriteringer af midler til life science-forskningen.

Life science-strategien skal indeholde en ambition om, at den langsigtede forskning og innovation skal understøttes med et internationalt konkurrencedygtigt forskningsfradrag på 130 procent, som bliver permanent og uden det nuværende loft over fradraget.

3. Samarbejde med industrien om nye ambitioner for personlig medicin

Danmark skal være en førende nation inden for både udvikling og anvendelse af personlig medicin, og det offentlig-private samarbejde er en forudsætning for, at de nye generationer af personlig medicin kan udvikles og implementeres effektivt i fremtidens behandlinger.

Dog mangler der fokus i den eksisterende nationale strategi for personlig medicin på dels udvikling og anvendelse af fremtidens personlige medicin, dels det offentlig-private samarbejde om det samme.

Initiativer

Den nuværende strategi for personlig medicin skal udbygges med nye ambitioner og indsatser, hvor sundhedsdata og det offentlig-private samarbejde kommer til at indgå som et prioriteret fokusområde for både udvikling og anvendelse af personlig medicin. Det skal gælde fra primo 2022.

Life science-industrien skal i 2021 være en aktiv partner både i forberedelsen af strategiens udbygning og i den efterfølgende implementering af strategien