Videre til indhold

Foreningens vedtægter

Læs Lægemiddelindustriforeningens (Lif) vedtægter her.

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er “Lægemiddelindustriforeningen (Lif)”. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er at fremme lægemiddelindustriens interesser i Danmark og internationalt, herunder forskning og udvikling af lægemidler, produktion, afsætning, retlig beskyttelse samt varetagelse af erhvervsmæssige, politiske og samfundsmæssige spørgsmål.

Foreningens aktiviteter kan – alene eller i samarbejde med andre – udøves gennem andre juridiske enheder, herunder datterselskaber med begrænset ansvar. 

§ 3 Medlemskreds

Som medlem af foreningen kan optages virksomheder, herunder datterselskaber.  Koncernforbundne selskaber kan kun have ét medlem. Generalforsamlingen kan dog godkende, at mere end ét selskab i en koncern kan være medlem, hvis selskaberne efter generalforsamlingens skøn har en tilstrækkelig selvstændighed inden for forskning, produktudvikling og salg. Det er en betingelse for medlemskab, at virksomheden i Danmark enten driver forskning inden for lægemiddelområdet, udvikler lægemidler, producerer lægemidler eller markedsfører lægemidler.

Det er en betingelse for medlemskab, at virksomheden markedsfører eller forventes at markedsføre lægemidler.

Associeret medlemskab kan opnås, selv om virksomheden ikke markedsfører eller forventes at markedsføre lægemidler, såfremt virksomheden i Danmark driver forskning inden for lægemiddelområdet, udvikler lægemidler eller producerer lægemidler.

Optagelse af associerede medlemmer sker efter en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår, om virksomheden er baseret på bioteknologisk virksomhed, forskning eller anden videnskabelig virksomhed på lægemiddelområdet. 

Associerede medlemmer har samme rettigheder og pligter som andre medlemmer, medmindre andet fremgår af vedtægterne.

Associerede medlemmer overgår til fuldt medlemskab fra det førstkommende kalenderår, efter at medlemmet har påbegyndt markedsføring af lægemidler.

En virksomhed kan ikke være medlem af foreningen, hvis den er en del af den offentlige forvaltning eller som dominerende forretningsområde enten udøver parallelimport eller driver lægemiddelgrossistvirksomhed. I tvivlstilfælde er generalforsamlingens skøn afgørende.

En virksomhed kan ikke være medlem af foreningen, hvis den, eller koncernforbundne selskaber heraf, er medlem af en forening eller lignende organiseret sammenslutning, der varetager den samme eller lignende virksomhed som Lif. Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde, herunder for associerede medlemmer, godkende medlemskab af en anden brancheforening eller sammenslutning som nævnt ovenfor. Ansøgning om medlemskab skal dokumentere, at betingelserne for medlemskab er opfyldt. Foreningen kan anmode ansøgeren om yderligere oplysninger.

Et nyt medlem kan optages ved behandling på førstkommende generalforsamling eller efter skriftlig rundspørge blandt samtlige medlemmer, hvor der ikke er fremkommet indsigelse fra noget medlem.  

§ 4 Medlemspligter

   
Et medlem må ikke udøve aktiviteter, der er i strid med foreningens formål. Et medlem skal videregive oplysninger om omsætning af lægemidler til Dansk Lægemiddel Information A/S i overensstemmelse med Dansk Lægemiddel Information A/S’ abonnementsvilkår.

Foreningens medlemmer skal efterkomme afgørelser truffet af Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI).

Medlemmerne er forpligtet til at efterkomme den/de til enhver tid gældende:

– Internationale codes, som Lægemiddelindustriforeningen via medlemskab af internationale organisationer er forpligtet til at implementere overfor medlemmerne, herunder:
a. EFPIA CODE on the Promotion of Prescription-only Medicines to, and Interactions with, Healthcare Professionals, (“EFPIA CODE”)
b. EFPIA CODE of Practice on Relationships between the Pharmaceutical Industry and Patient Organisations, (“EFPIA Patient CODE”)
c. IFPMA CODE of pharmaceutical Marketing Practices

– Fælles samarbejdsaftale om vilkårene for lægers og apotekers samarbejde med lægemiddelvirksomheder til og med 31. marts 2011,
– Etiske regler for Lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger m.v.,
– Samarbejdsaftale mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og – Lægemiddelindustriforeningen om kliniske lægemiddelforsøg,
– Andre bindende aftaler, regelsæt m.v., der er vedtaget med hjemmel i vedtægterne, eller som Lægemiddelindustriforeningen via medlemskab af internationale organisationer er forpligtet til at implementere overfor medlemmerne,
– Regelgrundlag og praksis, som Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien til enhver tid anvender.

Lif er forpligtet til på foreningens hjemmeside at offentliggøre en opdateret liste over de i § 4, 4. afsnit, nr. 5 nævnte aftaler, regelsæt m.v. I forbindelse med offentliggørelsen henvises til vedtægternes § 4, 4. afsnit, nr. 5. Den til enhver tid gældende lovgivning har forrang for ovennævnte internationale codes, aftaler, regelsæt m.v., med mindre disse bestemmelser pålægger medlemmerne mere restriktive forpligtelser end lovgivningen, og loven i øvrigt er fravigelig. Ved divergens eller fortolkningstvivl mellem ovennævnte bestemmelser har den for medlemmerne mest restriktive bestemmelse eller praksis forrang. Foreningen fører et register over lægemiddelkonsulenter, reklameansvarlige og kliniske monitorer ansat af foreningens medlemmer. 

Medlemmerne må kun anvende lægemiddelkonsulenter, reklameansvarlige og kliniske monitorer, der opfylder betingelserne for optagelse i foreningens register.

§ 5 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med seks måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 

Medlemskab af foreningen bortfalder, hvis et medlem ophører med at eksistere som selvstændig juridisk person eller træder i betalingsstandsning, konkurs eller likvidation. 

Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis betingelserne for at være medlem ikke længere er opfyldt, eller medlemmet har misligholdt sine forpligtelser efter vedtægterne. 

Beslutning om eksklusion træffes af generalforsamlingen. Forslag om eksklusion fremsættes af bestyrelsen eller en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer. 

Beslutningen træffes med almindelig stemmeflerhed på en generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret. 

Det pågældende medlem har adgang til at redegøre for sine synspunkter på generalforsamlingen. Der betales kontingent til eksklusionstidspunktet.Associerede medlemmer deltager i generalforsamlingen med taleret, men uden stemmeret og uden ret til at stille forslag.

Associerede medlemmer tæller ikke med ved opgørelsen af quorum.

§ 6 Indmeldelsesgebyr og kontingent

Nye medlemmer betaler et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Hvert år betales et grundkontingent og et omsætningsbestemt kontingent beregnet som en procentuel andel af medlemmets AIP-omsætning i Danmark det foregående kalenderår. Disse omtales i det følgende samlet som ”Kontingentet”.

Kontingentet fastsættes efter reglerne i § 8 om budgetmøde. 

Kontingentet forfalder til betaling senest den 1. februar. Virksomheder, der ikke har været medlem af foreningen inden for de sidste 5 år optages på særlige kontingentvilkår.  

Virksomheden betaler nedsat kontingent de første 24 måneder (2 år). Dette beregnes som 25 % af det fastsatte kontingent det første år, og 50 % af det fastsatte kontingent det følgende år. 

Fra og med den 25. måned betales fuldt kontingent. Vedtægternes øvrige bestemmelser gælder for disse medlemmer. 

Associerede medlemmer betaler fra indmeldelsen og fremover et kontingent, der beregnes efter følgende skala:
Fra 1 til og med 25 medarbejdere: 10 % af grundkontingentet.Fra 26 til og med 75 medarbejdere: 25 % af grundkontingentet.Fra 76 medarbejdere og herover: 100 % af grundkontingentet.

Associerede medlemmers medarbejderantal (opgjort som helårs- fuldtidsansatte) opgøres årligt med udgangen af året og indberettes af medlemmet til Lif senest den 15. januar.

Når associerede medlemmer overgår til fuldt medlemskab fra det førstkommende kalenderår, efter at medlemmet har påbegyndt markedsføring af lægemidler, betales der samtidig fuldt kontingent efter denne bestemmelses øvrige regler i afsnittene 2-6 og 9-10. Reglerne i 1. afsnit om indmeldelsesgebyr og reglerne i 5. og 6. afsnit om nedsat kontingent finder ikke anvendelse. 

Indtræder et medlem i foreningen i løbet af et kalenderår, betales et forholdsmæssigt kontingent for perioden fra tidspunktet for godkendelse af medlemskab til regnskabsårets udløb. Beregning og opkrævning af kontingentet foretages af sekretariatet. Ved for sen kontingentbetaling betales morarente. Opkrævningsgebyr kan fastsættes.

§ 7 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis en fjerdedel af de stemmeberettigede medlemmer anmoder herom. Anmodningen skal oplyse, hvilke emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlingens dagsorden skal anføres i indkaldelsen.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes til bestyrelsen senest den 15. februar.

Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende:
a. Forpersonens beretning for det forløbne år.
b. Godkendelse af årsregnskab.
c. Valg af bestyrelse.
d. Valg af revisor.
e. Behandling af indkomne forslag.
f. Eventuelt.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt fra ét eller flere medlemmer.

Der foretages skriftlig afstemning, hvis ét medlem ønsker det.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, hvis vedtægterne ikke bestemmer andet.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål.
Der føres protokol over det på generalforsamlingen passerede. Protokollen underskrives af dirigenten.
Associerede medlemmer deltager i generalforsamlinger med taleret, men uden stemmeret og uden ret til at stille forslag. Associerede medlemmer tæller ikke med ved opgørelsen af quorum.

§ 8 Budgetmøde

Bestyrelsen afholder hvert år senest den 15. december et medlemsmøde til fastsættelse af budget og kontingent (budgetmøde). 

På budgetmødet skal der træffes endelig og bindende beslutning om foreningens aktiviteter, budget og kontingent for det følgende kalenderår.

Beslutningen træffes på grundlag af et forslag udarbejdet af bestyrelsen. Såfremt der er behov for senere korrektioner eller ændringer til aktiviteter, budget og kontingent, kan bestyrelsen rejse spørgsmålet på et medlemsmøde.

Indkaldelse til budgetmøde skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Dagsorden for budgetmøde skal anføres i indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på budgetmødet, skal indsendes til bestyrelsen senest den 15. november.

Bestyrelsen afgør, om indkomne forslag ligger inden for budgetmødets beslutningsramme. Vurderes forslaget at ligge uden for, behandles forslaget på førstkommende generalforsamling. 

Bestyrelsen kan beslutte, at andre betydende anliggender end budgetspørgsmål skal behandles på budgetmødet efter reglerne i § 9. Budgetmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. 

På budgetmødet har hvert medlem én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt fra ét eller flere medlemmer. Der foretages skriftlig afstemning, hvis et medlem ønsker det. Budgetmødet træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, hvis vedtægterne ikke bestemmer andet. 

Budgetmødet vælger en dirigent, der afgør alle spørgsmål. Der føres protokol over det på budgetmødet passerede. Protokollen underskrives af dirigenten. 

Associerede medlemmer deltager i budgetmødet med taleret, men uden stemmeret og uden ret til at stille forslag. Associerede medlemmer tæller ikke med ved opgørelsen af quorum.

§ 9 Medlemsmøder

Bestyrelsen kan afholde medlemsmøder.  

Medlemsmødet kan træffe bindende beslutninger i betydende anliggender, der ikke er omfattet af § 8, og kan pålægge medlemmerne økonomiske forpligtelser. Indkaldelse til medlemsmøder skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel. Dog kan medlemsmøder indkaldes med kortere varsel, hvis omstændighederne taler derfor. Dagsordenen skal så vidt muligt anføres i indkaldelsen. 

Medlemsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. På medlemsmødet har hvert medlem én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt fra ét eller flere medlemmer. 

Der foretages skriftlig afstemning, hvis et medlem ønsker det. Medlemsmødet træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, hvis vedtægterne ikke bestemmer andet. 

Medlemsmødet vælger en dirigent, der afgør alle spørgsmål. Der føres protokol over det på medlemsmødet passerede. Protokollen underskrives af dirigenten.

Associerede medlemmer deltager i medlemsmødet med taleret, men uden stemmeret. Associerede medlemmer tæller ikke med ved opgørelsen af quorum.

§ 10 Bestyrelse

Sammensætning og valg

Foreningen ledes af en bestyrelse på ti medlemmer samt op til tre suppleanter. Syv medlemmer af bestyrelsen og op til tre suppleanter vælges af generalforsamlingen.

Hvert medlem af foreningen kan højest være repræsenteret af ét medlem af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af koncerndirektionen eller være ansvarlig for de dele af virksomhedens aktiviteter i Danmark, der falder inden for foreningens formål.

Tre medlemmer af bestyrelsen udpeges af medlemmer, der har produktionsfaciliteter i Danmark og beskæftiger mere end et tusind medarbejdere i Danmark (herefter ”Producenter i Danmark”). Antallet af bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer Producenter i Danmark, kan dog ikke overstige det antal virksomheder, der på generalforsamlingstidspunktet er Producenter i Danmark. Er der færre end tre Producenter i Danmark på dette tidspunkt, besættes de overskydende pladser ved valg på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen gælder for to år. I lige år udpeges ét af de tre medlemmer, der repræsenterer Producenter i Danmark, og tre af de øvrige medlemmer vælges. I ulige år udpeges to af de medlemmer, der repræsenterer Producenter i Danmark, og fire af de
øvrige medlemmer vælges. Genvalg kan finde sted.

Suppleanterne er på valg hvert år.

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal anføres i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan opstille flere kandidater, end der er på valg.

Foreningens medlemmer kan opstille kandidater til bestyrelsen. Der kræves mindst fem foreningsmedlemmer som stillere. Meddelelse om kandidaternes og stillernes navne skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender straks meddelelse til medlemmerne om forslaget.

Valg til bestyrelsen sker ved simpel stemmeflerhed. Der anvendes skriftlig afstemning. På stemmesedlen skal der anføres det antal kandidatnavne, som modsvarer det antal bestyrelseskandidater, der skal vælges.

Ved stemmelighed foretages der omvalg mellem de kandidater, der har opnået samme stemmetal. Omvalget omfatter alene disse kandidater og den eller de pladser i bestyrelsen, der ikke blev besat ved en forudgående valghandling. Vedtægternes regler gælder for denne valghandling, og der anvendes samme valgmetode, som blev foreskrevet ved den forudgående valghandling. Foreligger der stadig stemmelighed efter omvalget, træffes afgørelsen mellem disse kandidater ved lodtrækning.

Udtræder et medlem af bestyrelsen udpeget af Producenter i Danmark, suppleres bestyrelsen med et medlem udpeget af den virksomhed blandt Producenter i Danmark, der har udpeget det udtrædende medlem. Udtræder et medlem af bestyrelsen blandt de generalforsamlingsvalgte medlemmer, supplerer bestyrelsen sig med den suppleant, der har opnået det højeste stemmetal. Er der ingen suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv.

Det indtrædende medlem følger det udtrædende medlems valgperiode.

Associerede medlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen og kan ikke være stillere af kandidater til bestyrelsen. Associerede medlemmer har ikke stemmeret til bestyrelsesvalgene.

Bestyrelsens virksomhed:

Bestyrelsen leder foreningen.

Bestyrelsen konstituerer sig for ét år ad gangen med forperson og en eller to næstforpersoner.

Forpersonen og næstforpersonerne kan efter eget valg med samme gyldighed i stedet benytte titlerne ”formand”, ”forkvinde”, ”næstformand” eller ”næstforkvinde”.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører en forhandlingsprotokol.

Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme, og bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fem medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed er forpersonens stemme afgørende.

§ 11 Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, der skal varetage opgaver fastsat af bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning om udvalgets sammensætning. Udvalget ophører ved bestyrelsens beslutning herom. 

Såfremt bestyrelsen nedsætter udvalg, der skal varetage områder med særlig betydning for Producenter i Danmark, f.eks. udvalg der behandler spørgsmål om teknik og produktion, bioteknologi, miljø, patentspørgsmål, arbejdsmarkedsforhold m.v., har alle Producenter i Danmark ret til at være repræsenteret i udvalget.

Associerede medlemmer kan deltage i alle udvalg på lige fod med øvrige medlemmer. 

§ 12 Internationale organisationer


Foreningen repræsenterer Danmark i EFPIA og IFPMA.
 
Bestyrelsen udpeger den danske repræsentation i EFPIA’s og IFPMA’s styrende organer og udvalg. Repræsentanterne skal fortrinsvis være tilknyttet Producenter i Danmark.
 
Ved EFPIA’s generalforsamling repræsenteres foreningen af forpersonen eller én af bestyrelsen udpeget substitut.

§ 13 Sekretariat

Bestyrelsen udpeger en administrerende direktør, der har ansvaret for sekretariatets ledelse. 

§ 14 Tegning af foreningen

Foreningen forpligtes over for tredjemand ved forpersonens og en næstforpersons underskrift eller ved direktørens og forpersonens eller en næstforpersons underskrift.

§ 15 Hæftelse og formue

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningen.

Medlemmer har ikke ret til nogen andel af foreningens formue. Foreningens midler kan alene anvendes til foreningens formål.

Levering af erhvervsmæssige ydelser til medlemmer skal ske på markedsvilkår.

§ 16 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§ 17 Vedtægtsændringer og foreningens ophør

Forslag om ændring af foreningens vedtægter vedtages på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret, og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget. Hvis ¾ af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen snarest muligt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages uden hensyn til antallet af repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Bestemmelserne i § 10 om bestyrelsesrepræsentation for Producenter i Danmark, § 11 om udvalgsrepræsentation for Producenter i Danmark, § 12 om Producenter i Danmarks relation til EFPIA og IFPMA, og § 17, andet afsnit, kan ændres af generalforsamlingen efter reglerne i § 17, første afsnit om vedtægtsændringer, medmindre alle Producenter i Danmark, der er medlemmer af foreningen, stemmer imod.

Beslutning om foreningens ophør kan træffes af generalforsamlingen efter samme regler som anført om vedtægtsændringer i § 17, første afsnit. Ved ophør skal foreningens nettoformue anvendes i overensstemmelse med foreningens formål. Generalforsamlingen træffer beslutning herom efter indstilling fra bestyrelsen. Der kan ikke træffes beslutning om hel eller delvis udlodning af nettoformuen til medlemmerne.

Associerede medlemmer deltager i generalforsamlinger, der træffer beslutninger omfattet af disse bestemmelser med taleret, men uden stemmeret og uden ret til at stille forslag. Associerede medlemmer tæller ikke med ved opgørelsen af quorum/antal deltagere på generalforsamlingerne.

Denne vedtægt træder i kraft samtidig med vedtagelsen på generalforsamlingen.

Vedtaget på generalforsamlingen den 14. marts 2006.

Revideret på Generalforsamlingen den 28. marts 2007, Generalforsamlingen den 26. marts 2008, på Generalforsamlingen den 31. marts 2009, på Generalforsamlingen den 29. marts 2011, på Generalforsamlingen den 29. marts 2016 og på Generalforsamlingen den 23. marts 2018, Budgetmødet den 13. december 2018, på Generalforsamlingen den 15. maj 2020, på den ekstraordinære generalforsamling den 9. december 2022 og på Generalforsamlingen den 21. marts 2024.