Videre til indhold

Fem genstartsanbefalinger skal forløse life science’ potentiale

Genstartsteamet for life science og biotek har netop afleveret sine genstartsanbefalinger til regeringen med kort- og langsigtede indsatser, der har potentialet til at tredoble branchens eksport i 2030.

Anbefalingerne skal være med til at genstarte Danmarks økonomi efter COVID-19-krisen, og selvom life science-industrien ikke som sådan har være ramt af krisen som andre erhverv, så har branchen – med de rette langtsigtede rammevilkår – potentialet til at tredoble sin eksport til 373 mia. kr. i 2030 – og kan dermed fortsat være et solidt fundament under Danmarks økonomi. 

De fem anbefalinger:

Anbefaling 1: Verdens bedste patientbehandling

Kort sigt

Der skal tages initiativ til at sikre et stærkt dansk sundhedsvæsen med patientbehandling i verdensklasse. Dette skal først og fremmest være til gavn for patienterne, men vil også være et effektivt udstillingsvindue for Danmark, og en central forudsætning for dansk eksport. Dette kan gøres ved på kort sigt at igangsætte arbejdet med udpegningen af et nyt bemyndiget organ i Danmark samt styrke den kliniske forskning i regi af Trial Nation ved bl.a. at skabe bedre overblik over igangsatte kliniske forsøg i Danmark. 

Langt sigt

Der bør udarbejdes en national handlingsplan om forebyggelse og behandling af kroniske sygdomme, igangsættes nye risikodelingsprojekter, nedsættes et life science råd samt sikres incitamenter til værdibaserede indkøb samt udvikles en datadrevet model for værdibaseret indkøb. Derudover bør der ved organiseringen af arbejdsgangene i de statslige medicinske komitéer sættes fokus på en effektiv sagsbehandling af ansøgninger om kliniske forsøg.

Anbefaling 2: Forskning og udvikling

Kort sigt

Der skal sikres forskning, udvikling og uddannelse i topklasse, hvilket er en vigtig forudsætning for en fortsat stærk dansk life science eksport. Dette kan gøres ved på kort sigt at dedikere midler til early-stage finansiering af nye idéer og innovative løsninger i regi af Innovationsfonden, ved at forskning og erhvervsliv kobles bedre sammen, og ved at der i regi af Innovationsfonden prioriteres midler til at øge antallet af erhvervs-ph.d.er og erhvervs-post.docs inden for life science og biotek samt ved at skattekreditordningen forbedres.

Langt sigt

På længere sigt bør FoU fradraget øges permanent til 130 pct. uden loft, og samtidig bør skattekreditordningen udvides. Det offentlige forskningsbudget bør øges, og der bør sikres gratis adgang til videnskabelig litteratur for startup-virksomheder. 

Anbefaling 3: Digitalisering og sundhedsdata

Kort sigt

De unikke danske sundhedsdata skal anvendes bedre til offentlig og privat forskning, hvilket kan danne grundlag for udvikling af nye innovative løsninger, teknologier og produkter samt øget eksport. Dette kan gøres ved på kort sigt at igangsætte analyser af muligheder for bedre brug af sundhedsdata, bl.a. med nye datadrevne teknologier som algoritmer og data fra medicinsk udstyr og ‘wearables’, samt styrke digitale kompetencer hos sundhedspersoner. Derudover bør etableres et nationalt partnerskab med offentlig og privat deltagelse for bedre anvendelse af danske sundhedsdata til forskning, kvalitetsudvikling og innovation, samt igangsættes en international promoveringsindsats om mulighederne for brug af danske sundhedsdata til forskning og udvikling.

Langt sigt

De igangværende initiativer for én fælles indgang til forskning i sundhedsdata skal styrkes, samtidig bør der afsættes midler til en national dataanalyseplatform, udvikling og brug af tekniske løsninger til sikker og fleksibel brug af ikke-personhenførbare sundhedsdata, et nationalt forum for styrkede digitale kompetencer i sundhedsvæsnet samt midler til en styrket indsats for sundhedsdata til forskning og innovation iSundheds-og Ældreministeriet. 

Anbefaling 4: Global markedsføringsindsats af danske styrkepositioner indenfor sundhedsområdet

Kort sigt

Healthcare Denmark skal tilføres midler med henblik på at understøtte den styrkede indsats for markedsføring, særligt gennem virtuel international markedsføring af danske styrkepositioner inden for sundhedsområdet. Der skal samtidig tages initiativ til en analyse i regi af Udenrigsministeriet af eksportpotentialer og -markeder for dansk life science og biotek.

Langt sigt

Globalt sundhedsdiplomati og myndighedssamarbejde bør styrkes for at skabe nye markedsmuligheder i udlandet blandt internationale beslutningstagere. 
 

Anbefaling 5: Grøn omstilling

Kort sigt

De store klimamæssige potentialer inden for dansk life science og biotek skal udnyttes til at skabe et nyt dansk eksporteventyr ved på kort sigt at igangsætte en analyse forud for en national strategi for bioteknologiske løsninger. Formålet er at sikre en klar politisk prioritering af en industri, der både rummer et stort grønt såvel som eksportmæssigt potentiale.

Langt sigt

Med baggrund i en national strategi for biotek bør fokus på længere sigt være, at følge op på klimapartnerskabets anbefalingsrapport og afsøge muligheden for en nordisk bio-hub med fokus på innovation og udvikling af klimavenlige bioteknologiske løsninger.

Download

Anbefalinger fra genstartsteamet for life science og biotek