Videre til indhold

Beregner for Investeringer i Sundhed (BIS)

BIS er en gratis sundhedsøkonomisk investeringsmodel, der giver et bud på afledte økonomiske konsekvenser over tid af investeringer i sundhed inden for en række sygdomsområder, herunder udvalgte kroniske og psykiske sygdomme.

Beregner for Investeringer i Sundhed, BIS, er udviklet af VIVE for Lif, og bygger på erfaringer fra den socialøkonomiske investeringsmodel, SØM, som anvendes til beslutningsstøtte for tildelinger fra den Sociale Investeringsfond.

Det er meningen, at BIS skal bidrage til et mere balanceret politisk beslutningsgrundlag og et skarpere helhedsbillede, så der også på sundhedsområdet inddrages positive afledte økonomiske konsekvenser af sundhedsindsatser i beslutningsgrundlaget, som det er praksis på fx socialområdet.

Den grundlæggende metode er baseret på følgende tretrinsstruktur:
  1. Afgrænsning af relevant målgruppe
  2. Opdeling af målgruppe i succes- og ikke-succesgruppe
  3. Følge de to grupper over tid og anvende forskellen mellem de to grupper som et mål for den potentielle økonomiske effekt af et succesfuldt forløb.

Resultatet er en økonomisk model med en brugerflade, der gør det muligt at foretage egne beregninger på de relevante målgrupper.

Datagrundlaget i BIS

Datagrundlaget for identifikation af sygdomsgrupperne i BIS 2.0 er baseret på sygehuskontakt og lægemiddelforbrug og stammer fra Landspatientregistreret, lægemiddeldatabasen og register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser.

De økonomiske konsekvenser fordeles over fem år og på:
  • Sundhedsydelser, herunder i den sekundære sektor, indlæggelser, ambulant besøg, og i den primære sektor samt medicinudgifter til tilskudsberettigede lægemidler. Der findes desværre ikke på nuværende tidspunkt registre for kommunale sundhedsydelser, hvilket betyder, at de ikke kan inddrages.
  • Arbejdsmarkedet, herunder overførselsindkomster, sygedagpenge og dagpenge.
Nye tilføjelser i BIS 2.0
  • Fedme (BMI 35-39.9), svær fedme (BMI >40), undervægt, demens, skizofreni, bipolar lidelse, epilepsi, migræne, parkinson, endometriose, osteoporose.
  • Outcomes: overlevelse, hjemmehjælp, kommunal sygepleje, kommunal genoptræning og plejehjemsophold.

Video: Sådan virker BIS

Bag om BIS

Arbejdet med udvikling og videreudvikling af BIS har været ledet af en styregruppe med deltagelse af en række organisationer på sundhedsområdet herunder Lægeforeningen, 3F, FOA, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, CEVEA, Dansk Erhverv, Danske Patienter, Dansk Sygeplejeråd, Københavns Universitet, Novo Nordisk Fonden, Pension Danmark og Danske Regioner.

Prøv selv BIS

BIS er gratis og tilgængelig for alle.

Det er dog en fordel at være bekendt med statistisk modellering.

Lær at bruge BIS

To videoer giver en kort intro til de tekniske forudsætninger for at bruge Beregner for Investeringer i Sundhed, hvilke sygdomme der kan laves beregninger på og hvordan de kan bruges.

Læs om BIS

Her kan du læse den tekniske dokumentation, der beskriver hvordan BIS er opbygget og hvordan modellen virker.

Kontakt os hvis du vil vide mere

Carsten Blæsberg
Carsten Blæsberg Public Affairs-chef +45 26 25 44 31 cb@lif.dk Carsten Blæsberg | LinkedInCarsten Blæsberg | Twitter Læs mere
Pernille Langgaard-Lauridsen
Pernille Langgaard-Lauridsen Chefkonsulent, primærsektor +45 3915 0913 pll@lif.dk Pernille Langgaard-Lauridsen | LinkedInPernille Langgaard-Lauridsen | Twitter Læs mere