Videre til indhold

Beregner for Investeringer i Sundhed (BIS)

BIS er en gratis sundhedsøkonomisk investeringsmodel, der giver et bud på afledte økonomiske konsekvenser over tid af investeringer i sundhed inden for en række sygdomsområder, herunder udvalgte kroniske og psykiske sygdomme.

Beregner for Investeringer i Sundhed, BIS, er udviklet af VIVE for Lif, og bygger på erfaringer fra den socialøkonomiske investeringsmodel, SØM, som anvendes til beslutningsstøtte for tildelinger fra den Sociale Investeringsfond.

Det er meningen, at BIS skal bidrage til et mere balanceret politisk beslutningsgrundlag og et skarpere helhedsbillede, så der også på sundhedsområdet inddrages positive afledte økonomiske konsekvenser af sundhedsindsatser i beslutningsgrundlaget, som det er praksis på fx socialområdet.

Den grundlæggende metode er baseret på følgende tretrinsstruktur:
  1. Afgrænsning af relevant målgruppe
  2. Opdeling af målgruppe i succes- og ikke-succesgruppe
  3. Følge de to grupper over tid og anvende forskellen mellem de to grupper som et mål for den potentielle økonomiske effekt af et succesfuldt forløb.

Resultatet er en økonomisk model med en brugerflade, der gør det muligt at foretage egne beregninger på de relevante målgrupper.

De økonomiske konsekvenser fordeles over fem år og på:
  • Sundhedsydelser, herunder i den sekundære sektor, indlæggelser, ambulant besøg, og i den primære sektor samt medicinudgifter til tilskudsberettigede lægemidler. Der findes desværre ikke på nuværende tidspunkt registre for kommunale sundhedsydelser, hvilket betyder, at de ikke kan inddrages.
  • Arbejdsmarkedet, herunder overførselsindkomster, sygedagpenge og dagpenge.

Video: Sådan virker BIS

Bag om BIS

Arbejdet med udvikling af BIS har været ledet af en styregruppe med deltagelse af en række organisationer på sundhedsområdet herunder Lægeforeningen, 3F, FOA, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, CEVEA, Dansk Erhverv, Danske Patienter, Dansk Sygeplejeråd, Københavns Universitet, Novo Nordisk Fonden og Pension Danmark.

Lær at bruge BIS

To videoer giver en kort intro til de tekniske forudsætninger for at bruge Beregner for Investeringer i Sundhed, hvilke sygdomme der kan laves beregninger på og hvordan de kan bruges.

Prøv selv BIS

BIS er gratis og tilgængelig for alle.

Det er dog en fordel at være bekendt med statistisk modellering.

Dynamiske effekter på sundhedsområder

Kontakt os hvis du vil vide mere

Louise Broe
Louise Broe Chefkonsulent, sygehusområdet +45 39 15 09 39 lbr@lif.dk Louise Broe | LinkedInLouise Broe | Twitter Læs mere
Pernille Langgaard-Lauridsen
Pernille Langgaard-Lauridsen Chefkonsulent, primærsektor +45 3915 0913 pll@lif.dk Pernille Langgaard-Lauridsen | LinkedInPernille Langgaard-Lauridsen | Twitter Læs mere