Log på

Roller i sundhedsvæsenet


Læs her hvad Lif mener er patientens, lægens og apotekets roller i sundhedsvæsenet.

Patientens rolle
Patienten har et personligt ansvar for at søge læge ved sygdomssymptomer eller anden mistanke om sygdom med henblik på diagnosticering. Patienten bør være opmærksom på egen sundhed og regelmæssigt opsøge læge for at få foretaget generelle helbredstjek. Det er positivt, at flere og flere patienter i dag aktivt opsøger information om forebyggelse, sygdomme og behandlingsformer – eksempelvis via internettet. Derfor er det vigtigt, at patienternes adgang til enhver saglig, nøgtern og velkvalificeret information om forebyggelse, sygdomme og behandlingsmuligheder styrkes og gøres lettere tilgængelige. 
 
Er patienten blevet diagnosticeret og sat i behandling, er det patienten selv, som har ansvaret for at følge den korrekte behandling, herunder medicinering. Opstår der tvivl i behandlingsforløbet, bør patienten søge faglig information og lægelig rådgivning. Patienten bør ikke stoppe et behandlingsforløb uden på forhånd at have aftalt det med sin læge. Utilsigtede hændelser og bivirkninger ved medicin bør øjeblikkeligt oplyses lægen.
 
Lægens rolle
Det er lægens ansvar ud fra sin faglige kompetence og efter dialog med patienten at foretage diagnosticeringen. Derfor er det lægen, der gennem sin faglige kompetence og direkte kontakt med patienterne spiller en nøglerolle i sundhedsvæsnet. Samtidig skal det være lægens ansvar at sikre, at patienten altid får tilbudt den optimale behandling set ud fra et lægefagligt synspunkt.  Lægen er derfor forpligtiget til løbende at opsøge ny viden om forebyggelse, sygdomme og behandlingsformer.
 
Det er vigtigt, at lægens frie ordinationsret ikke begrænses hverken direkte eller indirekte. En sådan begrænsning vil lægge bånd på lægefaglige hensyn og mulighed for at tilpasse behandlingen efter patienternes individuelle behov. En begrænset fri ordinationsret kan derfor have en negativ indflydelse på patientbehandlingen.
 
Sundhedsvæsnet har i dag indført tiltag, som har til formål at regulere lægens valg af behandling. Det sker bl.a. igennem enkelttilskudsordningen, og via regionale og nationale rekommandationslister. Sundhedsvæsnet bør generelt benytte sådanne regulerende tiltag med stor varsomhed og løbende vurdere, om brugen af dem har en negativ indflydelse på patientbehandlingen.
 
Det er lægens ansvar at give patienten information om forebyggelse, relevant sygdomsinformation, information om behandling samt om bivirkninger. Det er vigtigt, at lægen inddrager patienten i forløbet, og at der eksisterer en reel dialog mellem de to parter, sådan at patientens viden og erfaring også indgår i behandlingsplanlægningen.
 
Apotekets rolle
Apoteket står som distributør af lægemidler. Det er derfor apotekets ansvar at udlevere receptordineret medicin til patienten. Apoteket har desuden et informationsansvar, idet det supplerer den information, som lægen har givet. Apoteket giver patienten information om lægemidlet, den korrekte anvendelse samt om bivirkninger. Ved substitution mellem produkter har apoteket et særligt informationsansvar over for patienten.
 
Det er helt afgørende, at både apotekernes udlevering af medicin og den information, som apoteket formidler, er fuldstændig retvisende og uafhængig af egne økonomiske interesser. Derfor bør der ikke i apotekssektoren eksistere økonomiske incitamentsmodeller, som kan stille spørgsmålstegn ved apotekernes faglighed og økonomiske uafhængighed – såsom de omfattende rabatter.
 
Lif mener

  • at patienterne har et personligt ansvar for selv at opsøge læge ved mistanke om sygdom, samt et ansvar for at følge lægens behandlingsanvisninger,

  • at patienterne bør have adgang til al relevant faglig information om forebyggelse, sygdomme og behandlingsformer i en overskuelig og klar form,
     
  • at lægens frie ordinationsret ikke bør begrænses – hverken direkte eller indirekte,

  • at lægen skal inddrage patienten i en reel dialog, så viden, erfaringer og forventninger kan tilpasses, 
     
  • at økonomiske incitamentsmodeller, som skaber tvivl om apotekernes uafhængighed – eksempelvis rabatter – skal afskaffes.
​​

Kontakt

Louise Broe
Tlf +45 3915 0939

Chefkonsulent - Sygehusmedicin, Medicinrådet og sundhedspolitik

lbr@lif.dk​