Log på

Læger og virksomheders samarbejde skaber værdi


Samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og sundhedspersoner udgør et vigtigt og værdifuldt bidrag til at sikre patienter og borgere adgang til optimal medicinsk forebyggelse og behandling.

Skabelsen af nye lægemidler forudsætter et mangeårigt og kompliceret udviklingsforløb, hvor det faglige og videnskabelige samarbejde mellem de lægelige eksperter og virksomhederne udgør selve fundamentet for fremskridt på lægemiddelområdet. 

Forskning, udvikling og ny viden om sygdomme, forebyggelse og nye behandlingsformer skabes og deles gennem dialog og samarbejde parterne imellem, og er en forudsætning for, at der fortsat kan ske fremskridt i forebyggelse og behandling. Når læger og virksomheder samarbejder, skabes der ny viden og alle bliver dygtigere af det.

Kliniske lægemiddelforsøg er et eksempel på, at den nødvendige videnskabelige dokumentation for nye behandlingsmetoders effekt og sikkerhed på mennesker opnås igennem et forskningssamarbejde parterne imellem. Et andet eksempel er samarbejdet om formidling af faglig information og uddannelse i ny viden om forskningsresultater og behandlingsformer, som bl.a. finder sted på videnskabelige konferencer og kongresser.

Det kræver naturligvis, at samarbejdet mellem lægemiddelvirksomhederne og læger og øvrige ansatte i sundhedsvæsenet er tæt og tillidsfuldt. Men det kræver også, at omverdenen har tillid til, at samarbejdet foregår ordentligt og åbent og ikke udfordrer lægernes habilitet.  Hvis en sådan tillid ikke eksisterer, bliver resultatet uhensigtsmæssige barriere for det nødvendige og legitime samarbejde om nye behandlingsformer. I sidste ende er det patienterne, som bliver taberne.

For at imødegå omverdenens berettigede ønske om indsigt, har lægemiddelindustrien i samarbejde med myndigheder og læger taget aktive skridt for at sikre større åbenhed om samarbejdet mellem læger og virksomheder. Et godt eksempel på det er de seneste års nye åbenhedsregler for tilknytning og kliniske forsøg, der har skabt gennemsigtighed om samarbejdet. 

Åbenhed om samarbejdet er både nødvendigt og rigtigt – det er i alles interesse. Det er samtidig vigtigt at fastholde, at åbenhed om samarbejdet i sig selv aldrig må resultere i, at læger blev diskvalificeret fra at yde patientbehandling, forskning og faglig rådgivning i det offentlige sundhedsvæsen. 

Lif mener
  • at samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og læger samt andre sundhedspersoner er fuldt legitimt og skaber værdi for såvel patienterne, sundhedsvæsenet og samfundet som for lægerne og virksomhederne 
  • At tilliden til samarbejdet er noget myndigheder, læger, virksomheder og patienter har et fælles ansvar for at løfte i flok. Derfor bør alle ansvarlige parter aktivt ”stå op” for værdien og legitimiteten af samarbejdet.
  • At offentligt-privat samarbejde skal prioriteres målrettet og højt i hele sundhedsvæsenet, herunder ved at etablere effektive incitamentsstrukturer i alle dele af sundhedsvæsenet, som fremmer offentligt-privat samarbejde
  • At lægemiddelindustrien besidder en unik faglig og videnskabelige viden om sygdomme og behandling, og derfor har en helt naturlig og nødvendig rolle at spille i forhold til at kunne tilbyde eller sponsere faglig efteruddannelse målrettet læger og andet sundhedspersonale.


Kontakt

Carsten Blæsberg
Tlf +45 3915 0936

Public Affairs chef

cb@lif.dk