Log på

Medicinemballage


Lægemidlers primæremballage skal imødekomme en række hensyn, der skal bidrage til at sikre, at patienter har let og sikker adgang til lægemidler af høj kvalitet.

Valg og design af emballage er et område, hvor lægemiddelvirksomhederne bruger betydelige ressourcer på at sikre, at hensyn og krav til kvalitet, stabilitet, sikkerhed, miljø, brugervenlighed og bru-gerønsker imødekommes i videst mulige udstrækning. Emballagedesign tænkes ind i ud-viklingen af et nyt lægemiddel på et meget tidligt tidspunkt. 

Dokumentationen, der ligger til grund for myndighedernes godkendelse af lægemidler, skal indeholde en betydelig mængde data, der dokumenterer, at lægemidlet er stabilt i den valgte emballage.

Ud over at sikre stabilitet og kvalitet skal emballagen være hygiejnisk, skabe sikkerhed og være brugervenlig. Herudover er der på forskellige markeder ofte specifikke forventninger og ønsker til medicinemballagen. Det er virksomhedernes erfaring, at ønsker til bestemte emballager (eksempelvis blister eller beholdere) i stor udstrækning er styret af tradition og vaner hos patienterne. Der er altså tale om en bred vifte af praktiske, tekniske og patient-drevne hensyn, som virksomhederne prøver at imødekomme i forbindelse med valg af em-ballage. Herunder også ønsker fra sundhedspersonale og andre, der i praksis skal håndte-re emballagen.

Vælges blister, vil det i de fleste tilfælde være grundet et særligt behov for at beskytte kvaliteten af lægemidlet – det være sig mod eksempelvis lys, fugt eller transportskader – eller fordi patienterne hyppigt ønsker denne form for emballage til eksempelvis små pakningsstørrelser. Blister vælges ikke af økonomiske årsager, da der findes billigere alternativer. 

Lif anerkender, at det i forbindelse med valg og design af medicinemballage kan være svært at imødekomme alle nødvendige og ønskede hensyn fra dels myndigheder, dels pa-tienter samt sundheds- og plejepersonale. I nogle tilfælde er ønsker og krav modsatrettede.

Udgangspunktet er, at den samme medicin ofte findes i forskellig emballage, både fra den samme producent og hvis man ser på tværs af forskellige producenter. For eksempel vil små pakningsstørrelser i nogle tilfælde være i blister og store pakningsstørrelser i beholdere. Hvis en patient ønsker/prioriterer en bestemt pakningstype, vil der i rigtig mange tilfælde være valgmuligheder. Herudover er der også mulighed for, at apoteket dosisdispenserer medicinen, hvis den enkelte patient har særligt behov herfor.

Via netsteder som medicinpriser.dk og min.medicin.dk kan patienter og forbrugere se, hvil-ke medicinpakninger og hvilken medicinemballage der aktuelt findes. Patienter har således i mange tilfælde mulighed for på apoteket at bede om at få udleveret en bestemt pakningstype – dette kan dog grundet substitutionsreglerne være forbundet med øget egenbetaling afhængigt af pris og produkternes tilskudsstatus.


Lif mener

  • At udviklingen af emballage hele tiden skal søges optimeret, således at flest mulige hensyn til kvalitet, stabilitet, sikkerhed, miljø og brugervenlighed kan opfyldes.

  • At emballagens primære funktion er at beskytte lægemidlet – dvs. sikre lægemid-lets kvalitet og stabilitet ved opbevaring og brug, så patienter har adgang til sikre og effektive lægemidler.
      
  • At værdien for patienterne og sundhedsvæsenet af ny innovativ emballage skal ta-ges med i betragtning, når det offentlige sundhedsvæsen træffer beslutning om anvendelse, rekommandation eller lignende af lægemidler, idet dette er en forudsætning for at sikre optimal udbredelse og praktisk udnyttelse af den nye emballages potentiale og positive egenskaber samt for at understøtte virksomhedernes fortsatte innovative indsats på dette område.

 Kontakt web part - en kontaktperson smal

Kontakt

Jakob Bjerg Larsen
Tlf +45 3915 0921

Politisk chef for kliniske forsøg og lægemidddelproduktion

jbl@lif.dk