Log på

Lifs opfattelse af lægemiddelpriserne i Danmark


Lif ser det som en generel forudsætning, at lægemiddelpriserne afspejler forsknings- og udviklingsindsatsen.

Kun på denne måde er det muligt at opretholde incitamenterne til en forsat udvikling i fremtidige behandlingsmuligheder.
 
Hvad angår lægemiddelpriserne i Danmark, bør disse desuden afspejle det generelle pris- og indkomstniveau.
 
Lif har og kan ikke have indflydelse på firmaernes prissætning, men som ansvarlig partner i sundhedsvæsenet er det foreningens holdning, at det generelle prisniveau på medicin i Danmark ikke bør afvige væsentligt fra de europæiske lande, vi normalt sammenligner os med.
 
Prisudviklingen efter 1. april 2005 skal ses i lyset af de nye tilskudsregler og en forandret konkurrencesituation.
 
Lif mener

  • at det aktuelle tilskudssystem medfører, at der kommer hyppigere prisjusteringer og prisudsving som konsekvens af den intensiverede priskonkurrence, 

  • at konkurrencesituationen på de enkelte delmarkeder kan medføre relativt store prisændringer i såvel opadgående som nedadgående retning,

  • at overordnet set vil priserne fortsat falde på grund af fortsatte patentudløb og heraf følgende konkurrence fra kopiprodukter.

Kontakt

Søren Beicker Sørensen
Tlf +45 3915 0913

Chefkonsulent - Market access, medicintilskud og priser.

sbs@lif.dk