Log på

Lægemiddelindustrien tager ansvar for etik, åbenhed og selvjustits


Det er helt afgørende, at der er troværdighed om samarbejdet mellem virksomheder og sundhedspersoner, sundhedsvæsen og patienter og at det bygger på åbenhed, tillid og høje etiske standarder.

Derfor er lægemiddelindustrien gået forrest med målrettet at sikre høj etisk adfærd. Det er sket ved, at Lifs medlemmer frivilligt har tilsluttet sig en række omfattende brancheetiske regelsæt og ved at opretholde en selvjustits, som har betydet endnu skrappere standarder, end hvad dansk lovgivning kræver. 

Lægemiddelindustrien er i dag en af de allermest regulerede brancher i Danmark. Det er helt naturligt, for udvikling, produktion og markedsføring af lægemidler er komplekst og adskiller sig på et utal af måder fra andre produktområder. Lægemidler er skabt med afsæt i unik viden og forskning, og lægemidler har ofte afgørende betydning for menneskers liv og helbred, men brugt forkert kan lægemidler være farlige eller endda livstruende. 

Fælles for rækken af brancheetiske regler er, at de er med til at sikre, at samarbejdet foregår således, at pressionsmuligheder og afhængighedsforhold parterne imellem er udelukket, og at der er åbenhed om samarbejdet. Det ses bl.a. ved, at de konkrete samarbejdsrelationer der er mellem virksomheder og læger, hospitaler, patientforeninger mv. lægges åbent frem.

Dertil kommer, at Lifs medlemmer til stadighed ønsker at imødekomme omverdenens forventninger ved at gå forrest med nye brancheetiske standarder. Lif var eksempelvis den første brancheforening, som i 2010 introducerede et egentligt lobbykodeks for virksomhedernes dialog og forhandling med beslutningstagere. Og udviklingen fortsætter, for lægemiddelindustrien er fast besluttet på også i fremtiden at opretholde sit skarpe fokus på ordentlig opførsel.

Lægemiddelindustrien har i mange år påtaget sig ansvaret for at gennemføre en omfattende selvjustits på området. Selvjustitsen finder sted i regi af Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI), som løbende fører tilsyn med, at virksomhederne overholder lovgivningen samt de brancheetiske kodeks/regler. ENLI er etableret af lægemiddelindustrien, men alle afgørelser træffes fuldstændig uafhængigt af lægemiddelindustrien. Overtræder en lægemiddelvirksomhed reglerne, bliver den idømt en sanktion (eksempelvis bøde), lige så vel som afgørelser om lægemiddelvirksomheder offentliggøres på ENLI's hjemmeside. 

Lif mener
  • at lægemiddelindustriens samarbejde med branchens interessenter altid skal gennemføres på en sådan måde, at pressionsmuligheder og afhængighedsforhold udelukkes, og at der er åbenhed om samarbejdet,
  • at lægemiddelbranchen fortsat skal opretholde høj etisk adfærd og til stadighed skal være åbne for at imødekomme omverdenens forventninger og behov,
  • at reglerne i Danmark skal følge niveauet i resten af Europa – og derfor som minimum skal afspejle de fælles europæiske etiske kodeks fra den europæiske brancheorganisation for lægemiddelindustrien, EFPIA.


Kontakt

Carsten Blæsberg
Tlf +45 3915 0936

Chefkonsulent - Strategiske partnerskaber og etik

cb@lif.dk