Log på

Patenter er forudsætning for nye lægemidler


Lægemidler har gennem det seneste århundrede haft enorm betydning for menneskers sundhed.

Gennemsnitslevealderen er steget med 30 år i Europa, og mange sygdomme, som tidligere var uhelbredelige, kan i dag behandles.

Der er fortsat et stort udækket behov for udvikling af nye lægemidler, for der er stadig en række sygdomme, hvor eksisterende lægemidler ikke er tilstrækkelige. Samtidig har sygdomsbilledet ændret sig, således at der i dag eksisterer behandlingskrævende sygdomme, som man ikke havde fokus på tidligere.

Patentsystemet er en forudsætning for udvikling af ny lægemiddelbehandling. Patentsystemet stimulerer den innovative konkurrence. Inden for lægemiddelindustrien skaber patentsystemet lægemiddelinnovation, både hvad angår first-in-class, differentieret opfølgning på eksisterende lægemidler og trinvis forbedring af eksisterende produkter.

Patentsystemet giver incitamentet til innovation, og siden er det ”markedet” (patienter og læger), der beslutter, hvilke produkter der opnår succes.

Patenter fremmer innovation                                                                               Patentsystemet stimulerer ny innovation og er den direkte årsag til, at viden om ny innovation spredes hurtigt i samfundet og blandt konkurrenter, fordi patentansøgninger typisk offentliggøres 18 måneder efter ansøgningstidspunktet og ofte bliver licenseret med henblik på teknologispredning.

Patenter fremmer innovation ved at sikre muligheden for et fair afkast, som afbalancerer økonomisk risiko og investeringer. Forskning og udvikling af nye lægemidler er en meget omkostningstung og langvarig proces (typisk 10-12 år), som dermed også indebærer betydelige kommercielle risici for virksomhederne. Patentet er således en forudsætning for en succesrig lægemiddelindustri, som gennem frembringelsen af innovationer skaber værdi og velfærd for såvel samfundet som patienterne.

Patentsystemet er velafprøvet                                                                                   Patentsystemet er udviklet over en lang periode. Patentsystemet har allerede bevist sit værd, fordi det har sikret betydelige teknologiske forbedringer. Patentet indgår i øvrigt i samspil med konkurrencelovgivningen.

Retssager på grund af patent- eller varemærkekrænkelser er langvarige og meget kostbare for en virksomhed. Regelsættet, der ligger til grund for sådanne sager, er uhyre kompliceret. Det er derfor vigtigt, at den enkelte sag behandles af eksperter med erfaring i disse sager. Det skal sikre en ensartet behandling af sagerne og dermed større forudsigelighed i sagens udfald. Ved at samle sagerne opnås dermed en kvalificeret og hurtigere behandling af den enkelte sag.

Patentsystemet kan, som ethvert system, naturligvis forbedres. Effektiv håndtering af tvister om patenter er af stor betydning for fortsat innovation og dermed også for, at der til stadighed frembringes nye forbedrede behandlingsmuligheder.

Lif mener

  • Beslutningen om etablering af et fælles EU patent og en fælles EU patentdomstol er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men at det løbende bør optimeres med henblik på at sikre fælles høje standarder for håndhævelse.
  • Der skal etableres en notifikationsordning, som sikrer, at originalproducent-/patenthaver bliver informeret, når der indleveres en ansøgning om godkendelse af et generisk produkt til Lægemiddelstyrelsen.
  • Metoder og processer for omdannelsen af embryonale stamceller til celler til terapeutisk brug, celleproduktet samt celleforstadier og -væv bør kunne patenteres.
Download printvenlig version her (pdf)

Kontakt

Thomas Klit Christensen
Tlf +45 3915 0926

Juridisk chefkonsulent - Head of Foreign Trade Policy.

tkc@lif.dk