Log på

Frihandelsaftale med USA vil øge eksport


Den helt overordnede målsætning med EU’s handelspolitik er gennem frihandel at skabe økonomisk vækst og europæiske arbejdspladser samt at skabe fordele for forbrugerne i form af billigere og bedre produkter.

Igennem handelsaftaler, der reducerer toldafgifter og andre handelsbarrierer, er det muligt at åbne nye markeder for europæiske eksportører til fordel for europæiske virksomheder og borgere. Øget frihandel på globalt plan vil også have positiv betydning for den økonomiske vækst i udviklingslandene.

EU-Kommissionen forudser, at 90 pct. af den globale vækst vil ligge uden for EU i de næste 10-15 år, heraf 1/3 alene i Kina.  Der vil dermed opstå nye markeder for danske virksomheder med forbrugere, der i takt med stigende velstand efterspørger varer af høj kvalitet.

 

Lægemidler er en væsentlig eksportvare
Danmark ligger globalt i front med hensyn til forskning og udvikling af nye lægemidler og dermed lægemiddeleksport. Danske lægemiddelvirksomheder hører til i den absolutte verdenselite inden for behandlingsområder som diabetes, sygdomme i centralnervesystemet som depression og Alzheimers, hudlidelser og allergi, ligesom danske datterselskaber af alle de store internationale lægemiddelvirksomheder også er til stede i Danmark, og mange af dem har betydelige kliniske forskningsaktiviteter i Danmark. De 4 største eksportører i Lifs medlemskreds er Novo Nordisk, Lundbeck, LEO Pharmaceuticals og ALK-Abello.

Branchens eksport er markant stigende, og over 90 pct. af den danske lægemiddelproduktion eksporteres. Eksporten af lægemidler var i 2014 på over 73,5 mia. kr. og udgjorde 12 pct. af den samlede danske vareeksport.  Lægemiddelindustrien bidrog dermed med et overskud på 46,5 mia. kr. på betalingsbalancen. Lægemidler er hermed Danmarks største eksportvare foran olie, industrimaskiner og den danske kødeksport.
Internationale handelsmuligheder er afgørende vigtige for den danske lægemiddelindustri, ligesom de grundlæggende er vigtige for danske patienters adgang til et bredt udvalg af innovative lægemidler.

 

Handelsbarrierer skal mindskes
Lif støtter en offensiv handelspolitik, der indebærer, at indsatsen i højere grad målrettes erhvervslivets konkrete behov, og derfor samarbejder Lif med Udenrigsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet om at bibringe viden om dansk lægemiddelindustris oplevede handelsbarrierer på vækstmarkederne.


I samme år som finanskrisen for alvor slog igennem, brød forhandlingerne i WTO om en global frihandelsaftale sammen. I lyset af den manglende fremdrift i WTO besluttede EU-Kommissionen allerede i 2006 at påbegynde nye bilaterale frihandelsforhandlinger. EU har siden da indgået og færdigforhandlet bilaterale frihandelsaftaler med bl.a. Sydkorea, Singapore, Colombia, Peru og Canada og indledt forhandlinger med en række øvrige lande, herunder Japan, Indien og USA.

En mulig Frihandelsaftale med USA kaldet TTIP, eller Transatlantic Trade and Investment Partnership, er den aftale, som rummer størst potentiale for lægemiddelindustrien i Danmark. USA er det langt det største eksportmarked for danske lægemidler, og en aftale forventes bl.a. at medføre en afskaffelse af toldsatser og en væsentlig reduktion af andre handelshindringer.

Hvis TTIP skal være ambitiøs på lægemiddelområdet, skal aftalen yderligere optimere væsentlige systemer for immaterialrettigheder og behandle lovgivningsmæssige forskelle mellem EU og USA.
 

Lif mener

  • Der bør etableres en aftale om gensidig anerkendelse af inspektioner af god      fremstillingspraksis og god klinisk praksis (GMP/CCP)
  • Aftalen bør åbne op for tilladelse til udveksling af fortrolig informa-tion mellem EU-medlemsstater/EU-institutioner og de amerikanske sundhedsmyndigheder (FDA
  • Aftalen skal strømline lovkrav i al almindelighed og i særdeleshed for pædiatriske studier
  • Aftalen skal fremme bilateralt samarbejde om fælles evalueringstilgange.Kontakt

Thomas Klit Christensen
Tlf +45 3915 0926

Juridisk chefkonsulent - Head of Foreign Trade Policy.

tkc@lif.dk