Log på

Styrk kvaliteten i uddannelserne


​Adgang til kvalificeret og højt specialiseret arbejdskraft på alle uddannelsesniveauer er en afgørende rammebetingelse for lægemiddelindustrien.

Danske uddannelser skal derfor til stadighed kvalitetsudvikles og fastholdes på et højt internationalt niveau. Det gælder ikke mindst kvaliteten i kandidatuddannelserne og i forskeruddannelsen. Det er afgørende, at der er en stærk forskningsbasering af uddannelserne, og at ph.d.ere uddannes i competitive og internationalt stærke forskningsmiljøer. 

En fortsat styrkelse af kvaliteten i uddannelserne forudsætter, at de fornødne ressourcer i form af tid, penge og ledelsesmæssig bevågenhed er til stede.  

 
Lif mener,

  • at der til stadighed er behov for, at arbejde med at styrke det faglige og didaktiske indhold af danske uddannelser, så de studerende bliver uddannet til højeste internationale kvalitetsniveau,
  • at det er afgørende, at de bedste forskere på universiteterne deltager i tilrettelæggelsen af den akademiske undervisning, og at de studerende bliver undervist af, og har kontakt til, aktive forskere så de lærer, hvordan forskningen foregår i praksis,
  • at Danmark skal have studiegennemførelsestider, som er internationalt konkurrencedygtige, men at det skal være muligt for studerende, som er dygtige nok til at få et skolarstipendium at tage orlov fra studierne for at arbejde på et forskningsprojekt, uden at universitetet bliver straffet økonomisk,
  • at der bør udvikles flere eliteuddannelsesforløb, særligt inden for de områder hvor dansk forskning tilhører verdenseliten. Eksempelvis bør ph.d.-uddannelsen udvides til en 4-årig uddannelse inden for udvalgte områder med sigte på at give plads til et indledende obligatorisk grundforløb med laboratorieturnus og ikke mindst mere forskningstid til den studerendes eget forskningsprojekt,
  • at der skal uddannes flere læger for at dække både den offentlig og den private sektors behov, og at det private arbejdsmarkeds behov for læger skal tages bedre med i dimensioneringen af lægeuddannelsen,
  • at det bør undersøges om antallet af læger, der får en ph.d.-uddannelse er det rette, og om der eventuelt vil kunne frigøres ressourcer fra ph.d.-uddannelsen af læger til at finansiere flere 4-årige ph.d.-eliteforløb inden for andre af lægemiddelforskningens discipliner, 

  • at tidsfrister for lægers påbegyndelse af speciallægeuddannelsen enten fjernes eller suppleres med en mulighed for dispensation i tilfælde af privat ansættelse, da tidsfrister udgør en barriere for lægers mobilitet mellem det offentlige og private arbejdsmarked, 
  • at der bør tages initiativ til at sikre en bedre koordination mellem universiteterne i Danmark om udbud af uddannelse, så der i højere grad samarbejdes på tværs i forhold til små uddannelser med henblik på at sikre en tilstrækkelig forskningsbasering.

 IndholdsredigeringKontakt


Tlf