Log på

Samarbejde mellem læger, hospitaler, patienter og virksomheder er afgørende for udviklingen af ny medicin – samarbejdet skaber værdi


Uden et velfungerende samarbejde mellem læger, hospitaler, patienter og virksomheder vil der ikke blive udviklet nye lægemidler.

Samarbejde om kliniske lægemiddelforsøg er nødvendigt for at skaffe kliniske data, der kan dokumentere, at nye lægemidler er både effektive og sikre. Det er på baggrund af data fra kliniske forsøg, at myndighederne godkender et nyt lægemiddel. Lægen, der i praksis gennemfører det kliniske forsøg for virksomheden, vil typisk være ansat i det offentlige sundhedsvæsen. Det er gennem lægen, at patienter rekrutteres til kliniske forsøg.
 
Kliniske forsøg bidrager til udvikling af nye lægemidler, der kan forbedre forebyggelse og behandling af sygdomme hos patienter. Når kliniske forsøg gennemføres i Danmark, får danske patienter hurtigere adgang til nye og mere effektive lægemidler, og læger og sygeplejersker på landets sygehuse får forskningsrutine samt praktisk viden om brugen af nye behandlinger. Forskningsarbejdet understøtter sundhedsvæsenets fokus på dokumentation, kvalitetssikring og kvalitet i anvendelsen af lægemidler.    
 
Skal Danmark fastholde et fortsat højt aktivitetsniveau inden for klinisk lægemiddelforskning til gavn for alle parter, er det afgørende, at samarbejdet er effektivt.
 
Samarbejdet mellem læger og lægemiddelvirksomheder er tæt reguleret – både nationalt og internationalt, dels ved lovgivning, dels ved branchekodekser. Lif har sammen med Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber lavet en fælleserklæring, der konkretiserer de bærende værdier for lægers og virksomheders samarbejde om kliniske lægemiddelforsøg og non-interventionsforsøg. I et appendiks til fælleserklæringen klarlægges i deltaljer opgave- og ansvarsforholdet mellem de deltagende læger og lægemiddelindustrien.
 
Fælleserklæringen (og appendiks) fra 18. december 2014 kan læses her:
Fælleserklæring om kliniske lægemiddelforsøg og non-interventionsforsøg
(Underskrevet af Lægeforeningen, LVS og Lif 18. december 2014)
Appendiks til Fælleserklæring om kliniske lægemiddelforsøg og non-interventionsforsøg
(18. december 2014)
 
Alt samarbejde mellem læger og lægemiddelvirksomheder skal gennemføres på en sådan måde, at værdier som åbenhed, tillid og respekt samt uafhængighed og fokus på faglighed altid er i centrum. Det er disse værdier, som skal omsættes til god forskning og godt samarbejde, der skaber værdi for patienterne.

Lif mener

  • At lægers og virksomheders samarbejde om kliniske forsøg skaber værdi for både patienter, sundhedsvæsen, virksomheder og samfund. Samarbejdet er en forudsætning for udvikling af nye moderne innovative lægemidler.  

  • At læger, hospitaler og virksomheder har et fælles ansvar for og en fælles interesse i at sikre et velfungerende og effektivt samarbejde om kliniske forsøg.

  • At samarbejdet mellem læger og virksomheder skal bygge på åbenhed, tillid og respekt samt uafhængighed og fokus på faglighed. 

  • At samarbejdet mellem læger, hospitaler og virksomheder løbende skal optimeres, således at de administrative og praktiske processer omkring opstart af kliniske forsøg og rekruttering af patienter altid er effektive og internationalt konkurrencedygtige.   

  • At det skal være ønsket og fagligt attraktivt for danske læger at arbejde med klinisk forskning – både den forskerinitierede og virksomhedsinitierede. Rammer og incitamenter for lægernes arbejde med klinisk forskning skal styrkes. Kontakt

Jakob Bjerg Larsen
Tlf +45 3915 0921

Politisk chef for kliniske forsøg og lægemidddelproduktion

jbl@lif.dk