Log på

Adgang til og brug af sundhedsdata


22. december 2015

Der findes i Danmark en række unikke sundhedsregistre og biobanker, der er fundament for enestående dansk forskning af høj international klasse. Danske sundhedsdata giver enestående muligheder for forskning i sygdomme, deres opståen, udvikling, forebyggelse og behandling. Da lægemiddelvirksomhederne er den primære drivkraft i at bringe nye lægemidler på markedet, er det vigtigt for både virksomheder, patienter og samfund, at viden fra danske sundhedsdata også gøres tilgængelig for virksomhederne. Viden fra danske sundhedsregistre og biobanker kan potentielt effektivisere udviklingen af nye lægemidler og skabe helt ny viden, som kun kan genereres i Danmark.  
 
I forhold til industrien kan offentlige sundhedsdata bidrage til at styrke den basale sygdomsforskning og tidlige lægemiddeludvikling, den kliniske forskning kan effektiviseres (rekrutteringen af patienter kan målrettes), og overvågningen af lægemidlers sikkerhed kan optimeres. Brug af danske sundhedsdata kan medvirke til at udvikle mere personlig medicin. Det er af stor interesse ikke mindst for patienterne, der vil opleve bedre effekt og færre bivirkninger.
 
Adgang til og brug af sundhedsdata bør være styret af fokus på forskningens værdi for patienterne, sikring af kvalitet i forskningen og optimal sikkerhed i anvendelsen af sundhedsdata. Dette gælder, uanset om man er offentlig eller privat aktør. Målet er at bruge de danske sundhedsdata til udvikling af nye moderne behandlinger, der giver større effekt og sikkerhed for patienterne.
 
Industrien ønsker ikke direkte adgang til personhenførbare data. CPR-numre, navne og adresser er for industrien uinteressante. Både patienter og sundhedsprofessionelle kan være trygge ved, at industrien ikke anvender sundhedsdata (eller andre personoplysninger) udleveret til forskningsformål til efterfølgende markedsføring over for den enkelte patient eller læge. Lægemiddelindustrien ønsker ikke at få adgang til data - eller at bruge data - til formål, som der ikke er en generel opbakning til i befolkningen.
 
Virksomhedernes adgang til sundhedsdata sker i dag som hovedregel via samarbejde med offentlige forskere. Industrien ønsker at styrke det samarbejde.
 
Industrien ønsker, at reglerne, der skal sikre adgang til og brug af offentlige sundhedsdata, skal understøtte patienternes relation og tillid til sundhedsvæsenet og den behandlende læge. Reglerne skal sikre, at der er tillid til forskningen – både den offentlige og den private. 
 
Lovgivningen omkring brug af sundhedsdata giver i dag danskerne en god beskyttelse. I forbindelse med brug af sundhedsdata – hvor der ikke foreligger aktivt samtykke – skal det erindres, at beskyttelseshensyn varetages af flere myndigheder, herunder både Datatilsynet og Det Videnskabsetiske Komitésystem, der stiller krav til forskerne (offentlige såvel som private). De dataansvarlige, fx Sundhedsdatastyrelsen og Regionerne, stiller også krav til forskerne i forbindelse med udlevering af sundhedsdata.
 
Lif mener

  • At brug af danske sundhedsdata rummer et unikt potentiale i forhold til at udvikle nye effektive og sikre lægemidler og sikre en optimal anvendelse heraf. Brug af sundhedsdata kan forbedre patientbehandlingen og øge kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser.  
  • At offentlig-privat samarbejde om anvendelse af sundhedsdata skal styrkes. Adgang til og brug af sundhedsdata bør være styret af fokus på forskningens værdi for patienterne, sikring af kvalitet i forskningen og optimal sikkerhed i anvendelsen af sundhedsdata. Dette gælder, uanset om man er offentlig eller privat aktør.

  • At der skal være åbenhed om, hvem der har adgang til offentlige sundhedsdata, og til hvilket formål data anvendes. Øget information om værdien af de danske sundhedsdata – deres anvendelse og potentialer – kan bidrage til at sikre befolkningens tillid til brugen af data og til den forskning, som udspringer heraf.  
 Kontakt

Jakob Bjerg Larsen
Tlf +45 3915 0921

Politisk chef for kliniske forsøg og lægemidddelproduktion

jbl@lif.dk