Log på

Dansk life science vil fortsat skabe grøn vækst


Klimapartnerskabet for life science og biotek har overdraget sine anbefalinger til regeringen. Lægemiddelindustriforeningen bakker op om regeringens klimaambitioner og forventer samtidig, at life science-branchen fortsat vil skabe grøn vækst.

”Vi kan i life science-industrien være stolte af det bidrag, vi allerede i dag yder i klimaindsatsen, og af de bidrag, vi fremover kan yde i indsatsen for at realisere regeringens ambitiøse klimamålsætninger.”

Det er meldingen fra koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen, Ida Sofie Jensen, efter at Klimapartnerskabet for life science og bioteksektoren har overdraget sine anbefalinger. 
 
Lif bakker således op om regeringens ambitioner om en CO2-reduktion på minimum 70 procent i 2030. Og de ambitiøse klimamålsætninger kan og vil gå hånd i hånd med fortsat vækst i investeringer, eksport og jobs i life science-industrien, understreger Ida Sofie Jensen. ”Den vækst, life science-sektoren skaber, er grøn vækst. Og vi vil fortsat fokusere på at skabe grøn vækst. Det vil sige, at vi også fremover vil bidrage til at skal sikre velstand og velfærd samtidig med, at vi lever op til de ambitiøse målsætninger for klimaet, der er nedfældet i Paris-aftalen og i klimaloven”, fastslår Ida Sofie Jensen.

Men sektoren sætter også et stort fodaftryk i globale værdikæder og i andre sektorer, eksempelvis inden for energiindkøb og transport, påpeger hun: 

”Vi er meget bevidste om, at klimaforandringerne kun kan løses, hvis vi tænker globalt og helhedsorienteret. Vi vil derfor også tage ansvar for at handle mere grønt, når vi køber ind fra underleverandører og sælger til vores kunder. Vi skal stå sammen om at løse klimaudfordringer. På tværs af sektorer i Danmark. Og på tværs af landegrænser,” pointerer Ida Sofie Jensen og fortsætter.

”Jeg vil gerne understrege vigtigheden af, at Danmark handler så ambitiøst som muligt i internationale sammenhænge. Ens vilkår og prioriteter på tværs af de lande, vi konkurrerer og samarbejder med, vil skabe den størst mulige klimapåvirkning og økonomiske vækst”, lyder det fra Ida Sofie Jensen. 

Som sekretariat for klimapartnerskabet for Life Science og Biotek har Lif bidraget til at indsamle viden om tiltag og ønsker til nye politiske tiltag, der vil kunne forbedre klimaindsatsen yderligere:

”Vi er vi særligt optagede af, at rammevilkårene forbedres, så vi kan reducere vores eget klimafodaftryk yderligere – og gerne med mere end 70 pct. Vi opfordrer til, at den offentlige sektor som kunde i højere grad efterspørger mere klimavenlige løsninger, og gør det nemmere at købe grønt. Desuden er vi naturligvis optagede af, at regeringen arbejder for ambitiøse grønne aftaler i verden, så danske ambitioner bliver gjort til europæiske og globale ambitioner. Det afspejler også vores ønsker til nye politiske tiltag, slutter Ida Sofie Jensen

Lif fremhæver følgende tre forslag fra Klimapartnerskabet for life science og bioteksektoren:

Genanvendelse af overskudsvarme
Ved at udnytte og genanvende spildprodukter – herunder ikke mindst overskudsvarme – kan life science og biotekvirksomhederne bidrage til at nedbringe CO2-udledningen. En række virksomheder er i dag drivende kræfter i veletablerede og meget succesfulde symbiose-samarbejder, hvor energi-og affaldsstrømme genanvendes med store reduktioner i CO2-udledningen til følge. Regeringen bør sikre, at sådanne initiativer kan udvikles og udbredes. I forlængelse heraf er det afgørende, at de nuværende hindringer for brug af overskudsvarme fjernes. Energiafgiftssystemet bør forenkles, og overskudsvarmeafgiften bør helt fjernes. Det skal være attraktivt for virksomhederne at genanvende overskudsvarme og tilkoble overskudsvarme til fjernvarmenettet. En ændret regulering af området bør fokusere på helhedsbetragtninger og skabelse af incitamenter til den grønne omstilling.     

Grønne indkøb
Life science- og bioteksektoren ønsker at gå forrest med forslag om at etablere et fælles og forpligtende life science- og bioteksektorkodeks ”Green Code Of Conduct”, der indeholder grønne minimumskrav fra sektoren til leverandører. Myndighederne bør indgå som sparringspartner ved sammen med sektoren at identificere eventuelle lovgivningsmæssige udfordringer og løsninger.

Med det mål at udvikle en øget offentlig efterspørgsel efter grønne produkter bør der gennemføres et obligatorisk eftersyn af de offentlige indkøbsstrategier for både stat, regioner og kommuner, som inkorporerer forpligtende mål og bæredygtige klimaelementer samt kriterier heri. Amgros, Medicinrådet og Behandlingsrådet bør forpligtes til at præsentere, hvordan og med hvilken vægtning et produkts klimaaftryk i fremtiden kan indgå i organisationernes samlede vurderinger af sundhedsprodukter.
 
Styrket dansk klimaengagement i EU og globalt 
EU er det vigtigste internationale forum, hvor Danmark kan påvirke den grønne dagsorden med globale og mærkbare policy-initiativer til følge. Regeringen bør derfor udnytte det grønne momentum i EU og advokere for en ambitiøs EU Green Deal, der inkluderer konkrete initiativer for grønne standarder, biologiske alternativer og emissionsreducerende incitamentsstrukturer. Hertil kommer et styrket dansk engagement i internationalt myndighedssamarbejde, der har betydning for regler på life science- og biotekområdet, der sætter rammer for miljø- og klimapåvirkning. 

Fakta om dansk life science og biotek
Life science- og bioteksektoren i Danmark leverer et markant samfundsbidrag på over 18 procent af den samlede vareeksport svarende til over 130 milliarder kroner, og bidrager med mere end 21 milliarder kroner til de offentlige finanser i form af selskabsskatter og personskatter. Sektoren har også arbejdet med miljø- og klimaudfordringerne i mange år, og har på den måde allerede skabt grøn vækst, hvor vi på samme tid er vokset markant samtidig med, at CO2-udledningen er faldet med hele 55 procent siden 1990. 

LÆS MERE


Se rapporten med anbefalinger fra Klimapartnerskabet for life science og biotek

Lif mener


Danmark skal gå foran med ambitiøse klimamålsætninger


Kontakt

Kasper Lindgaard
Tlf +45 2257 2159

Head of Life Science

kli@lif.dk